Preskočiť na obsah

Tlačivá na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti

Tlačivá na podanie priznania k dani z nehnuteľnostiIkona prečítania hlasom

Obec Haluzice ako správca daní oznamuje, že do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi vznikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia je potrebné podať daňové priznanie v tom prípade, ak ste v priebehu uplynulého roka nadobudli nehnuteľnosť a vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31. decembra.

Ak ste sa stali vlastníkom, správcom, nájomcom, užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo nastala zmena využitia stavby, výmery či druhu pozemku, alebo vaše vlastníctvo, správa, nájom či užívanie niektorej nehnuteľnosti zaniklo, je potrebné podať čiastkové priznanie.

Ak Vám v priebehu roka nedošlo k žiadnym zmenám, daň sa vám automaticky vyrubí podľa údajov z posledného podaného priznania.

Platné tlačivo na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti nájdete na stránke:

https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/