Preskočiť na obsah

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj motorového vozidla

Zverejnené
17. apríla 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
17. apríla 2024 − 26. apríla 2024
Kategória

                

Obec Haluzice, Haluzice 704, 913 07 Bošáca

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj motorového vozidla

ŠKODA FABIA

Obec HALUZICE vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku obce, hnuteľného majetku obce – motorového vozidla ŠKODA Fabia, podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Haluziciach č. 19/2024 zo dňa 28.03.2024.

Predmet predaja: Osobný automobil Škoda Fabia, 6Y, rok výroby 2001, EČV: NM 862 CP, farba: biela, VIN: TMBPB16Y213218078, AB Hatchback 5 dv., kategória M1, prevodovka MT/5

Technický stav vozidla:

Počet najazdených kilometrov: 363 979 km

Palivo: benzín Výkon motora: 50.00 kW, zdvihový objem valcov: 1 397cm3

Iné: platná STK do 27.09.2024 a EK do 10.01.2025. Vozidlo sa ponúka na predaj v súčasnom technickom stave.

Cena: Minimálna predajná cena je určená na 700,- €, za úspešnú sa bude považovať návrh s najvyššou predloženou ponukou. Obec Haluzice a Obecné zastupiteľstvo si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy pod stanovenú predajnú cenu.

Záujemcovia si môžu predmet súťaže obhliadnuť na mieste po telefonickom dohovore na t. č.: +421 915 353 841, v prípade otázok sa môžu obrátiť na Obecný úrad Haluzice.

Podmienky predaja: Odvoz vozidla si zabezpečí kupujúci na vlastné náklady nad rámec vysúťaženej ceny.

Podávanie návrhov na odkúpenie: Záujemcovia môžu návrhy na odkúpenie vyššie uvedeného predmetu podávať písomne alebo osobne na adresu: Obec Haluzice, Haluzice 704, 913 07 v zalepenej obálke označenejPredaj motorového vozidla ŠKODA Fabia“ v termíne do 20.05.2024 do 12.00 hod.

 Návrh musí obsahovať:

a) Identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, tel. kontakt, resp. názov firmy, IČO, sídlo firmy, tel. kontakt)

b. Predmet predaja podľa údajov vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže

c. Cena, za ktorú má záujem predmet predaja odkúpiť

d. Termín, do ktorého by si prevzal a odviezol predmet predaja.

Oznámenie vybraného návrhu: Najvhodnejší návrh bude vyhodnotený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva poslancami Obecného zastupiteľstva v Haluziciach po ukončení verejnej obchodnej súťaže. Záujemcovia budú písomne informovaní o výsledku verejnej obchodnej súťaže do 5 pracovných dní od jej vyhodnotenia.

Obec Haluzice si vyhradzuje právo zmeniť podmienky obchodnej verejnej súťaže, odmietnuť všetky cenové ponuky resp. obchodnú verejnú súťaž zrušiť.

Po uplynutí času určeného na doručenie návrhov nie je možné predložené návrhy meniť, ani dopĺňať. V prípade rovnosti viacerých ponúk rozhodujúcim kritériom pre výber bude dátum a čas doručenia ponuky. Cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk ako aj ponuky, ktoré neobsahujú všetky  požadované náležitosti budú vylúčené z procesu hodnotenia.

S úspešným záujemcom Obec Haluzice uzavrie kúpnu zmluvu v súlade s podmienkami obchodnej verejnej súťaže bez nutnosti jej ďalšieho schvaľovania Obecným zastupiteľstvom v Haluziciach. V prípade, ak s úspešným záujemcom po ukončení obchodnej verejnej súťaže nebude uzavretá kúpna zmluva z dôvodu, že z jeho strany neboli dodržané podmienky alebo z iných dôvodov na základe ktorých on spôsobil neuzavretie kúpnej zmluvy je možnosť uzatvorenia kúpnej zmluvy s ďalším záujemcom v poradí, ktorého určí Obecné zastupiteľstvo.

Zverejnenie: Verejná obchodná súťaž bola zverejnená na web stránke obce www.haluzice.sk 17.04.2024, na úradnej tabuli obce dňa 17.04.2024 .

V Haluzicicach, dňa 17.04.2024

                                                                                                                    Silvia Hadbábná

                                                                                                                     starostka obce

Prílohy