Preskočiť na obsah

Poplatok za komunálny odpad 2024

Zverejnené 18.1.2024.

Kategória

Obec Haluzice oznamuje poplatníkom, že žiadosti o odpustenie alebo úľavu platby za komunály odpad možno podať písomne poštou, elektronicky alebo osobne v čase úradných hodín. Podmienky pre odpustenie alebo úľavu poplatku za komunálne odpady sú ustanovené v aktuálnom VZN obce Haluzice – VZN č. 2/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Haluzice. Žiadosť je potrebné podať na predpísanom tlačive do 28.marca 2024.

https://obechaluzice.sk/dokumenty/obecne-zasupitelstvo/vzn/