Preskočiť na obsah

VÝZVA

Zverejnené 14.12.2023.

VÝZVA NA ZAPLATENIE:

V zmysle zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, VZN č. 1/2022 a VZN č. 2/2022 bola daň splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Touto cestou Vás v y z ý v a m e, ak ste doteraz daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad na rok 2023 neuhradili, aby ste si túto povinnosť splnili najneskôr do 20.12.2023 zaplatením:

  • v hotovosti do pokladne Obecného úradu v čase úradných hodín,
  • alebo na účet obce uvedený v rozhodnutí, a tak sa vyhli prípadným sankciám.

Zároveň pripomíname povinnosť podať daňové priznanie správcovi dane k dani z nehnuteľností v termíne do 31. januára 2024.

Priznanie podávate ak ste v priebehu roka 2023 kúpili alebo predali pozemok alebo dom, začali stavbu, skolaudovali stavbu, stali ste sa nájomcom alebo užívateľom, zdedili pozemok alebo dom, zbúrali dom, zmenili charakter pozemku alebo vydražili pozemok alebo dom.